333
mitsu-truck-1
CHOWJUNGGARAGE2

ในปัจจุบันโชว์จุ่งกรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจจาก ลูกค้า บริษัท-ห้างร้านและตัวแทนจำหน่าย (ดีลเลอร์) ทั้งใน – ต่างประเทศ 33 ประเทศ ให้ผลิต – สร้างลูกหมากใหม่ที่ได้มาตรฐานภายใต้เครื่องหมายการ 333 ซีเจ(CJ) ทีจี(TG)    รวมถึงยีห้อ (Brand name) ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

“ WELCOME TO CHOWJUNG GROUP ”

unnamed333